A Biolord som una cooperativa rural sense ànim de lucre i d’iniciativa social. I ens hem organitzat així convençuts que és la seva millor fórmula per les característiques de gestió democràtica, equitat i transparència que porta intrínseques.

COOPERATIVA RURAL

Una cooperativa rural és una figura recollida en la nova llei. Amb el canvi legislatiu les antigues cooperatives mixtes passen a anomenar-se integrals, amb la particularitat que si tenen producció agrària i la resta d’activitats es desenvolupen al medi rural s’anomenen cooperativa rural. Per tant, la nostra entitat agrupa tant productors agraris com d’altres serveis vinculats d’una manera o altra a la nostra activitat, permetent una dimensió integral a nivell de territori.

COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL

Les cooperatives reconegudes com d’iniciativa social són aquelles que tenen per finalitat la integració laboral, la plena inserció o la defensa de persones o col·lectius amb dificultats especials, així com la satisfacció de necessitats socials no ateses, o ateses insuficientment. A Biolord, un cop les nostres pomeres han incrementat rendiments, hem descartat la mecanització i hem optat per generar llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. I ho fem cooperant amb Riuverd, empresa d’inserció que treballa en agricultura, jardineria i elaboració de productes agroalimentaris.

COOPERATIVA SENSE AFANY DE LUCRE

Les cooperatives sense ànim de lucre són aquelles en les quals els excedents o beneficis no es distribueixen entre els socis, sinó que es reinverteixen a la cooperativa. Els càrrecs del Consell Rector i l’Interventor de comptes no són remunerats, a excepció dels membres que no siguin socis de la cooperativa. Una altra característica d’aquest tipus de cooperativa és que les aportacions dels socis a l’empresa no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner. I, finalment, per ser cooperativa sense ànim de lucre cal que les retribucions dels socis treballadors, dels socis de treball i del personal contractat no podran superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i la zona corresponent.

A Biolord som petits i tenim vocació de ser petits. Per això, cooperar, a més a més d’una voluntat ferma, esdevé una necessitat.