POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL MANIFEST JO, DE MUNTANYA

1.- Tractament de dades personals

 

SOBRE LES DADES PERSONALS

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals que pugui facilitar a través del lloc web o de formular i en paper siguin objecte de tractament i incorporats a un fitxer titularitat de BIOLORD COOP.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi utilitzar el Lloc BIOLORD així com, si escau, les corresponents Condicions Particulars cada vegada que es proposi utilitzar el Contingut o Servei que es tracti.

La recollida i el tractament de dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds o les peticions que l’usuari realitzi a BIOLORD COOP a través del lloc web o de formularis en paper (adhesió al manifest, activitats, entrevistes, sol·licitud d’informació..) i complir les obligacions legals, així com enviar informació sobre les campanyes i activitats que puguem dur a terme en el marc dels objectius de la campanya JO, DE MUNTANYA, i en el marc de les diferents activitats de BIOLORD COOP, i altres finalitats que s’indiquin en cada un dels formularis on es demanin dades de l’USUARI.

BIOLORD es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com la resta de legislació aplicable.

Pel sol fet de visitar el Lloc BIOLORD no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors d’Internet de BIOLORD (per exemple, tipus de navegador d’Internet de l’Usuari, sistema operatiu de l’Usuari, adreça IP des de la qual s’accedeix a les pàgines web del Lloc BIOLORD) amb l’objecte de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió del Lloc BIOLORD.

 

No obstant això, per a la utilització de determinats Continguts o Serveis, BIOLORD podrà requerir de l’Usuari certes dades de caràcter personal. BIOLORD proporcionarà a l’Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, pugui prestar el seu consentiment a fi que BIOLORD procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal i les incorpori als corresponents fitxers titularitat de BIOLORD.

Els formularis a través dels quals s’obtinguin les dades personals dels usuaris de la pàgina web inclouran les corresponents caselles mitjançant el marcatge de les quals aquests hauran de manifestar l’acceptació de la corresponent política de privacitat.

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en aquests formularis s’hauran d’omplir obligadament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que es pugui atendre la seva sol·licitud.

Així mateix, en fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els citats formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti alguna.

És possible que l’usuari subministri dades de caràcter personal relatius a tercers. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals cedeix, així com, en cas de ser necessari, obtenir el seu consentiment exprés per subministrar-nos aquesta informació.

 

 

 

El titular de les dades personals haurà de dirigir-se per escrit a biolordcoop@larada.coop o al telèfon 672 49 12 23, per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat de BIOLORD, indicant en l’assumpte “LOPD” i acreditant la seva identitat.

2. Comunicacions electròniques

L’acceptació de la política de privacitat implica la seva autorització per a l’enviament de les comunicacions electròniques necessàries per informar a l’USUARI de les notícies relacionades amb la nostra entitat i les seves principals activitats. Aquestes comunicacions podran fer-se a través de correu electrònic o SMS, o plataformes similars.

Aquesta autorització comprèn l’enviament de les següents comunicacions electròniques:

  • Butlletins electrònics (newsletters), informació d’interès sobre projectes, campanyes i continguts similars.
  • Correus electrònics d’informació relacionada amb la teva activitat i relació amb BIOLORD.

En cadascuna de les comunicacions, BIOLORD establirà mecanismes mitjançant els quals pots desactivar els serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta, o oposar-te a seguir rebent informació per aquesta via, seguint les instruccions que s’indiquin al peu legal dels correus electrònics o missatges electrònics rebuts.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BIOLORD (NIF F25816505) i que seran tractades per tal de gestionar las seva petició d’adhesió i l’enviament d’informació sobre actes organitzats per nosaltres en el marc de la campanya (newsletters, etc.).

L’enviament d’aquestes dades comporta el seu consentiment exprés per a la seva publicació al llistat d’adhesions al manifest al nostre web. Tanmateix, les dades facilitades podran ser comunicades públicament davant el Parlament de Catalunya amb la finalitat exclusiva d’exercir el dret de petició col·lectiva en relació amb l’objecte de la campanya, segons l’establert a l’article 29 de la Constitució Espanyola i a la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant correu electrònic a la següent adreça biolordcoop@larada.coop, indicant el dret que voleu fer efectiu.

 

  1. Reserves

BIOLORD adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i la resta de normativa aplicable. No obstant, BIOLORD no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de l’alteració que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si l’usuari opta per abandonar la nostra web a través d’enllaços a altres webs que no pertanyen a la nostra entitat, BIOLORD no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquestes webs ni de les cookies que puguin emmagatzemar-se a l’ordinador de l’usuari.